Privacy

Wij respecteren de privacy van onze bezoekers en klanten. We zorgen dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld en alleen wordt gebruikt in het kader van onze dienstverlening. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt altijd op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de General Data Protection Regulation / Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR/AVG) stelt.

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van de door klanten verstrekte persoonlijke informatie (persoonsgegevens) en data verkregen vanuit het gebruik van onze diensten alsmede het gebruik van onze website.

Hoe verzamelen wij persoonsgegevens

Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u één van onze diensten afneemt. We hebben deze gegevens nodig voor de facturatie en om het gebruik van diensten administratief en technisch mogelijk te maken. Hiervoor vragen we om uw bedrijfsnaam, naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Wanneer u wenst te betalen via automatische incasso, vragen we ook om uw bankgegevens.

Daarnaast verzamelen we ook gegevens wanneer u een offerte aanvraagt of een vraag stelt via het contactformulier of per e-mail.

Welke gegevens verzamelen wij

Wij verzamelen contactgegevens zoals uw naam, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens en IP-adres. Daarnaast verzamelen we gegevens over eerdere bestellingen en het gebruik van onze diensten. We houden ook bij wanneer en waarover we met u hebben gesproken. Stuurt u ons een e-mail of neemt u contact op via het contactformulier, dan worden uw naam, e-mailadres, IP-adres en de inhoud van de conversatie bewaard.

Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens worden nimmer gedeeld met andere partijen of instanties voor zover dit niet nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening. PersonaLIES.be geeft uw persoonlijke gegevens alleen vrij zonder uw toestemming als dit wettelijk noodzakelijk is of als er voldoende aanwijzingen zijn dat dit noodzakelijk is om te voldoen aan de wetten of juridische bepalingen zoals die van toepassing zijn op PersonaLIES.be of haar website, de rechten of bezittingen van PersonaLIES.be en haar website te beschermen en verdedigen, en in dringende gevallen de persoonlijke veiligheid van onze relaties, website of het publiek te beschermen. Persoonlijke gegevens zullen uitsluitend worden vrijgegeven na zorgvuldige afweging met de belanghebbende(n).

Soms moeten we uw persoonsgegeven delen met andere partijen om een aangevraagde dienst te kunnen leveren. Daarnaast maken we gebruik van systemen of diensten van partners en leveranciers waarbij het mogelijk is dat deze partij toegang heeft tot gegevens van onze klanten. Sommige partners en leveranciers zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Deze partners en leveranciers bieden de juiste waarborgen op het gebied van privacybescherming en beveiliging. Waar nodig zijn contractuele afspraken vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

Inzage, correctie en het recht om vergeten te worden

Als bestaande relatie heeft u inzage in uw gegevens. Indien uw gegevens in onze administratie onjuistheden bevat, kunt u deze laten wijzigen. Ook kunt u aangeven of u per e-mail op de hoogte gehouden wilt worden over belangrijke informatie in relatie tot de door u afgenomen diensten en onze dienstverlening.

U heeft het recht om vergeten te worden. Dat betekent dat u ons kunt vragen om uw gegevens uit ons klantenbestand te verwijderen. In bepaalde situaties kunnen wij niet aan uw verzoek voldoen. Zo zijn we bijvoorbeeld verplicht om financiële informatie zoals offertes, facturen en betalingen 7 jaar te bewaren. Als we geen gehoor kunnen geven aan uw verzoek, informeren wij u uiteraard over de reden.

Websites van derden

Op onze website kunt u hyperlinks naar websites van derden aantreffen. Ons privacybeleid is op die websites niet van toepassing. PersonaLIES.be draagt geen enkele verantwoordelijkheid van de toegankelijkheid en inhoud van deze websites en de omgang van deze derden met uw persoonsgegevens. Lees daarom altijd het privacybeleid van de website die u bezoekt.

Wijzigingen privacybeleid

Op basis van nieuwe ontwikkelingen kunnen de teksten van deze website en het privacybeleid door ons worden gewijzigd, bijvoorbeeld in het kader van nieuwe wet- en regelgeving. Het verdient daarom aanbeveling ons privacybeleid met enige regelmaat te raadplegen.

Vragen en opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan horen we die natuurlijk graag. Laat het ons gerust weten via het contactformulier op onze website of per e-mail.